• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava, na radno mjesto „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava, na radno mjesto „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

Ispis E-mail

Klasa: 112-02/21-20/1

Urbroj: 238/05-04/1-21-1

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava, na radno mjesto:

   „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

 

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

-. završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  

   osiguranje (potvrda o radnopravnom statusu HZMO-a)

– potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godinu dana, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),

– dokaz o završenom programu izobrazbe u području javne nabave ( certifikat, svjedodžba i     

   sl.),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka po objavljenom oglasu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Uvjet stručne spreme odgovarajuće struke (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke (članak 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Narodne novine br. 107/07, 118/12).

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, a koji će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Isti su dužni uz prijavu na javni natječaj priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava sa svim podacima i prilozima navedenim u javnom natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelj/ica neuredne prijave biti pozvan/a na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravovremene ili neuredne prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim/a na javni natječaj.

Kandidati/kinje su obvezni/e pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi/e prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči i na web-stranici Općine Dubrava (www.opcina-dubrava.hr).

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Dubrava objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Općine Dubrava, ili poštom na adresu: Općina Dubrava, Jedinstveni upravni odjel,  10342 Dubrava, Braće Radić 2,  s naznakom: »Natječaj za višeg stručnog suradnika za lokalnu samoupravu i pravne poslove«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

                                                                      

                                                                                              Općina Dubrava

 

Prilozi:

Objava oglasa u Narodnim novinama

Podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja vježbenika/ce za radno mjesto „viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i pravne poslove“

 

 

 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije