Djelokrug rada - Zakoni i propisi

Ispis E-mail

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Dubrava

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Dubrava

Opći dio

1.    Europska povelja o lokalnoj samoupravi - Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 ) - LINK

2.    Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90135/9708/98113/00124/0028/0141/0155/0176/1085/1005/14) - LINK

3.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/0736/09150/11144/12 i 19/13137/15123/1798/19, 144/20) - LINK

4.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/1104/18112/19) - LINK

5.    Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) - LINK

6.    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17, 138/20) - LINK

7.    Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06125/0616/07, 95/08, 46/10145/1037/1344/13 i 45/13, 110/15) - LINK

8.    Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12121/1698/1942/20, 144/20, 37/21) - LINK

9.    Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19, 98/19) - LINK

10.  Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/1112/12126/1248/1357/1598/19) - LINK

11.  Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) - LINK

12.  Opću uredbu o zaštiti podataka  - LINK

13.  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) – LINK

14.  Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 93/14127/1798/19) - LINK

15.  Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14118/14154/14 94/1896/18) - LINK

16.  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/14) - LINK

17.  Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/0541/08125/1178/1529/18) - LINK

18.  Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/9334/99121/9952/00118/03107/07146/08137/09125/11152/11111/1268/13110/1540/19) - LINK

19.  Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/0896/08116/0876/09114/1168/1330/1432/1998/1932/20) - LINK

20.  Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09, 110/21) - LINK

21.  Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) - LINK

22.  Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) - LINK

23.  Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) - LINK

24.  Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15118/1831/20, 20/21) - LINK

25.  Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14110/1514/19) - LINK

26.  Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16) - LINK

27.  Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 118/18) - LINK

28.  Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/0541/08125/1178/1529/18) - LINK

29.  Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 25/2021) - LINK

30.  Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine” broj 83/14) - LINK

Izgradnja grada i prostorno uređenje

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/1320/1739/19125/19) - LINK
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/1365/17114/1839/1998/19) - LINK
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) - LINK
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/1164/15112/18) - LINK
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12143/1365/1714/19) - LINK
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02) - LINK
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06) - LINK
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) - LINK
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10111/10 i 55/12) - LINK
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/03100/04,  87/0988/1061/1125/12136/12157/13152/14 , 98/1544/1790/1832/2062/20) - LINK


Energetska učinkovitost
1. Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 127/14116/1825/20, 32/21, 41/21) - LINK
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 90/20) - LINK


Zaštita okoliša i prirode
1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13153/1378/1512/18118/18LINK
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 03/17) LINK
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08LINK
4. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 81/20) LINK
6. Zakon o zaštiti od buke
(“Narodne novine” broj 30/0955/13153/1341/16114/18, 14/21) LINK


Komunalno gospodarstvo
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18110/1832/20LINK
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” broj 15/19)  LINK
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/1122/1354/13148/1392/14110/19LINK
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15108/1770/1942/20LINK
5. Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/9850/1289/17LINK
6. Pravilnik o grobljima (“Narodne novine” broj 99/02LINK
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/1732/19LINK
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21) LINK
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/0990/1156/13154/14 , 119/15120/16127/17,  66/19LINK


Upravljanje nekretninama
1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 63/19) LINK
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/1469/1798/19LINK
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/1164/15112/18LINK
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 112/18) LINK
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11LINK


Financije
1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08136/1215/15LINK
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ 135/20, 69/21) LINK
3. Zakon o reviziji (“Narodne novine” broj 127/17) LINK
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) LINK
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06, 78/15, 102/19) LINK
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16106/18121/1932/2042/20LINK
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04, 35/05) LINK
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/1225/1393/1455/1673/17131/20LINK
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 68/1802/2046/2047/20LINK
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15104/17LINK
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13LINK
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15134/15120/16116/1842/2047/20LINK
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/14,

 50/16115/16106/18121/1932/20, 138/20) LINK
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16106/18121/1932/20, 138/20) LINK
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19, 138/20) LINK
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17107/20LINK
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15121/1699/1825/1998/1932/2042/20LINK
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 ) LINK
19. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09, 142/14, 23/19) LINK
20. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10120/13, 01/20) LINK
21. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20) LINK
22. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13, 57/15) LINK
23. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09139/10LINK
24. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 130/11LINK
25. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 10/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20) LINK
26. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13LINK
27. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13, 94/14) LINK
28. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19) LINK
29. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06LINK
30. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 12/19, 61/19) LINK / LINK
31. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11LINK
32. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12LINK


Društvene djelatnosti
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/14

07/1768/1898/19, 64/20) - LINK
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/0794/1398/19) - LINK
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06150/08124/10124/1186/1294/13, 85/1519/1698/1947/2077/20) - LINK
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13152/1499/1552/1616/17130/1798/1964/20, 138/20) - LINK
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10, 136/20) - LINK
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/9027/9338/09) - LINK
7. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/0198/19) - LINK
8. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine” broj 121/1798/19, 84/21) - LINK
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (“Narodne novine” broj 42/17) - LINK