• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

Razdvajanje otpada: Zašto? Kako? Gdje?

Ispis E-mail

 • Zašto gospodariti otpadom? : Neodgovornim ponašanjem i stvaranjem smeća koje je preko 80% završavalo na odlagalištima diljem Hrvatske u samo 10 godina na odlagalištima je završilo sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Upravo zato uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – tako štedimo vrijedne sirovine, čuvamo prirodu, te stvaramo nova radna mjesta.
 • Što možemo s otpadom? – Prevencija – Ponovna uporaba – Recikliranje – Oporaba – Zbrinjavanje
 • Kamo s otpadom? – Ispravan način postupanja s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima:
  • – Odvojeno prikupljanje (prema vrsti otpada)
  • – Odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 • Vrste otpada – U kućanstvu nastaje više vrsta otpada:  Papir; Metal; Staklo; Plastika; Glomazni otpad; EE otpad; Bio otpad; Građevni otpad

Šenoe (bivše veterinarsko dvorište). 

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u mjestima na području Općine Dubrava prema Planu jednom u tri mjeseca za svako selo. 

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  • – način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja      miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te    odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila,    problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,
  • – prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta (RD),
  • – način izračuna granične količine MKO za određena razdoblja, – način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju   građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i

–  način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine MKO

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije