Dječji vrtić Dubrava planira prijem za 2 polaznika na stručno osposobljavanje

Ispis

Na temelju članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Dubrava, ravnateljica Dječjeg vrtića Dubrava dana 1. rujna  2017. donosi:

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA ZA 2017./2018. GODINU

Dječji vrtić Dubrava planira prijem za 2 polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017./2018. godini.

Planira se prijem za odgojitelja sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili diplomskim sveučilišnim studijem.

                                                                                               II

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

                                                                              

                                                                                              III

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine Dubrava i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 112-07/17-09/1

Ur.Broj: 238-05-70/17

U Dubravi, 1. rujna 2017.

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                                         Nataša Batković